תנאי שימוש

תנאי שימוש

הסכם מחייב

תנאי שימוש אלה (כהגדרתם להלן) מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין SDIS ובינך.

המונחים "SDIS", "אנו", "אנחנו" או "אותנו" מתייחסים ל-SDIS Global AG, תאגיד שהתאגד וקיים לפי הדין השוויצרי, ומקום עסקו הראשי ב- Gartenstrasse 22 CH – 4052 Basel, Switzerland (מס' רישום חברה CHE-147.478.071), שהינו הבעלים והמפעיל של המערכת (כהגדרתה להלן). המונח "אתה" מתייחס למשתמש (כהגדרתו להלן).

אתה מצהיר בזאת שאתה אדם שגילו מעל 18 שנים, ושאינך פועל בשם, או עבור, אדם, חברה או גוף משפטי אחרים.

תנאי שימוש אלה חלים על הגישה ועל השימוש שלך באתר (כהגדרתו להלן), במערכת, בפונקציות הנכללות בה ובשירותים (כהגדרתם להלן) שיבוצעו או יסופקו על ידי המערכת, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) כל התכנים (כהגדרתם להלן) המופיעים במערכת.

תנאי שימוש אלה הינם בטלים ומבוטלים כשהם אסורים לפי דין, והזכות להשתמש במערכת תבוטל בהתאם.

הסכמה לתנאי השימוש

תנאי שימוש אלה תקפים מתאריך הגישה או כל שימוש אחר שלך במערכת, וגישה או שימוש אלה במערכת מהווים הסכמה מצידך לכל התנאים הנכללים בתנאי שימוש אלה.

אינך רשאי להשתמש במערכת ואינך רשאי לקבל תנאי שימוש אלה, אם (א) אינך בגיר הכשיר לכרות הסכם מחייב עם SDIS, או (ב) אתה אדם המנוע או כפוף לאיסור חוקי אחר לקבל או להשתמש במערכת לפי חוקי מדינת תושבותך או המדינה שממנה אתה ניגש למערכת או משתמש בה.

אם אינך מסכים שתנאי שימוש אלה, בשלמותם, יחייבו אותך, אינך רשאי לגשת למערכת או להשתמש בה.

  הצהרת פרטיות

  נא עיין בהצהרת הפרטיות של SDIS המסבירה כיצד אנו אוספים, משתמשים ומגלים מידע שיש לו זיקה לפרטיות שלך ("הצהרת פרטיות"). הצהרת הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. כשאתה מביע את הסכמתך לתנאי שימוש אלה, אתה מסכים גם להצהרת הפרטיות.

רישיון שימוש

הרישיון הניתן לך על ידי SDIS על פי תנאי שימוש אלה הינו רישיון מוגבל, אישי, לא-בלעדי, הדיר, לא-עביר ושאין לתת בו רישיונות משנה, להשתמש במערכת רק לשימוש אישי, לא מסחרי, שלך במערכת ולקבלה של השירותים ולשימוש בהם, רק באופן שתנאי שימוש אלה מתירים.

שדרוגים

תנאי שימוש אלה יחולו על כל השדרוגים שיסופקו על ידי SDIS שיחליפו ו/או יוסיפו על המערכת המקורית, אלא אם לשדרוגים אלה יתלווה רישיון נפרד, ובמקרה זה יגברו תנאי אותו רישיון.

מעת לעת, ייתכן שיידרש שדרוג לגרסה האחרונה של המערכת על מנת להשתמש בשירותים או בכדי לנצל תכונות ופונקציות חדשות של המערכת.

הגדרות

לצורך תנאים אלה:

"אתר" – פירושו, אתר האינטרנט של Aurora שאפשר לגשת אליו בכתובת auroraonline.io. המונח "אתר" כולל את הפורום (אך אינו מוגבל לו).

"אתרים חיצוניים" – פירושם, כאמור בסעיף 12 להלן.

"הגשה" – פירושה, כאמור בסעיף 6.1 להלן.

"הודעת סיום" – פירושה, כאמור בסעיף 4.6 להלן.

"הודעת פרטי העסקה" – פירושו, כאמור בסעיף 3.1 להלן.

"המערכת" – פירושה, הפלטפורמה הדיגיטלית המקוונת המוכרת כ'Aurora', שהינה בבעלותה של SDIS, המשמשת להצגה ולעיבוד של נתונים פיננסיים, וכן כל התכנים שאפשר לגשת אליהם באמצעותה והשירותים המסופקים באמצעותה. המונח ה"מערכת" כולל גם את האתר (כהגדרתו להלן).

"הפעלה" (אקטיבציה) – פירושה, כאמור בסעיף 3.1 להלן.

"זכויות קניין רוחני" – פירושן, כאמור בסעיף 11.7 להלן.

"חבילה" – פירושה, כאמור בסעיף 4.2 להלן.

"חשבון משתמש" – פירושו, כאמור בסעיף 3.1 להלן.

"מנוי" ו"דמי מנוי" – פירושם, בהתאמה, כאמור בסעיף 4.2 להלן.

"מניות" – פירושן, ביחד, מניות מסוימות, קרנות וכל ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים שבנוגע אליהם מסופק תוכן במערכת.

"משוב" – פירושו, כאמור בסעיף 16 להלן.

"משתמש" – פירושו, כל אדם המשתמש באתר ו/או הרשום במערכת.

"נתוני שוק ומחקר" – פירושם, מידע ונתונים פיננסיים בנוגע למניות מסוימות, חלופות, peers, מדדים, קבוצות ומגזרים בתעשייה, כפי שמידע ונתונים אלה מופיעים במערכת.

"פורום" – פירושו, הפורום למשתמשים הנזכר בסעיף 6 להלן.

"שירותים" – פירושם, (א) כל השירותים המסופקים באמצעות המערכת, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) הספקה של נתוני שוק ומחקר, שירותי דיאגנוסטיקה של תיקי השקעות וכל תכונות ופונקציות אחרים הנתמכים, או שיתמכו, על ידי המערכת מעת לעת, ו-(ב) כל הדוחות, הניתוחים וכל תוצרי העבודה האחרים ו/או המיועדים למסירה שהם תפוקת השימוש במערכת ובשירותים אלה, או כפי שנספק באופן אחר.

"תאריך הפעלה" – פירושו, התאריך שבו תתרחש ההפעלה.

"תוכן" – פירושו, כל התוכן הנכלל ו/או המסופק, או שאפשר שייכלל ו/או יסופק מעת לעת, במערכת, או שיסופק על ידינו באופן אחר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתוני שוק ומחקר (כהגדרתם להלן), דוחות על דיאגנוסטיקה של תיקי השקעות, וכל נתונים ומידע אחרים הנגישים ו/או מסופקים באמצעות המערכת, וכל הטקסטים, התצלומים, הגרפיקה, הווידיאו, האודיו, או כל צורה אחרת שמכילה מידע.

"תנאי שימוש" – פירושם, תנאי שימוש אלה והודעת הפרטיות של SDIS.

"תקופת מנוי" – פירושה, כאמור בסעיף 4.5 להלן.

"theScreener" – פירושה, כאמור בסעיף 2.2 להלן.

 1. ברוך הבא ל-Aurora

2.1 המערכת מספקת מידע ונתונים פיננסיים על מנת לסייע לך לזהות רעיונות השקעה. עם זאת, איננו מייעצים לך או מנחים אותך בקשר לכך, או איזה מוצרים לרכוש או למכור – החלטות אלה הן שלך בלבד.

2.2   נתוני השוק והמחקר המופיעים במערכת והשירותים, מסופקים ל-SDIS לפי רישיון מ- theScreener.com SA (www.thescreener.com), תאגיד שהתאגד וקיים לפי הדין השוויצרי, שמשרדיו הראשיים נמצאים ב- Rue de la Gare 18 CH – 1260 Nyon, Switzerland ("theScreener").

2.3נתוני השוק והמחקר המופיעים במערכת אינם מסופקים בזמן אמת, אלא הם מתעדכנים פעמיים בשבוע.

2.4  SDIS והמערכת אינן כפופות להסדרה, ו-SDIS אינה מחזיקה ברישיון לייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות לפי דין כלשהו.

 

2.5 התוכן המסופק במערכת:

 • הינו בלתי תלוי ואינו מבוסס או מותאם לנסיבות האישיות שלך, לצרכיך או למטרותיך, ואין להסתמך עליו כהערכה של הרווחיות או למידת ההתאמה של השקעה במניה מסוימת לצורך כלשהו;
 • מסופק באותה צורה לכל המשתמשים (בכפוף להגבלות הקיימות במדינות שונות) ואינו כפוף לשינויים או התאמות המבוססים על פרופיל או על אופן השימוש שלך במערכת;
 • מסופק לצורך ידיעה בלבד ואינו מהווה המלצה, הנחיה, או ייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ חשבונאיים; וכן
 • לא ייחשב כהצעה או הזמנה לרכוש או למכור מניות.

2.6  SDIS אינה מביעה דעה אודות השווי העתידי או הצפוי של מניה כלשהי, ואינה ממליצה או מציעה, במפורש או במשתמע, אסטרטגיית השקעה מסוג כלשהו.

2.7נא רשום לפניך שביצועי העבר אינם ערובה לביצועים בהווה או בעתיד, ושגם מניות ב"סיכון נמוך" הן מניות, וככאלה, באופן כללי תנודתיות ולכן השקעות עלולות להפסיד את ערכן עד למלואו.

2.8       SDIS מספקת את התוכן כולו "כמות שהוא", ו-SDIS או מעניקי הרישיונות שלה אינם מצהירים או מתחייבים התחייבות מסוג כלשהו בנוגע לאיכות התוכן או שהתוכן מלא, ממצה, מדויק, אמין או הולם.

2.9  SDIS שומרת על זכותה לשנות את התוכן בכל עת ומעת לעת, ללא הודעה.

2.10      אתה מאשר ומסכים בזאת שהשימוש במערכת וכל החלטה המבוססת על בשימוש בה, מתבצעים על סיכונך הבלעדי, אחריותך וחבותך ו-SDIS או מעניקי הרישיונות שלה לא יהיו אחראים ולא יישאו בחבות כלשהי באשר לדיוק או לאיכות התוכן שסופק במערכת, או לכל החלטה שתחליט על בסיס זה.

2.11 הוראות סעיף 2 זה לעיל, הינן בנוסף ולא יגרעו מהוראות סעיף 8 ו-9 להלן.

 1. שימוש במערכת

3.1 חשבון המשתמש שלך

השירותים שלנו מחייבים אותך לפתוח חשבון משתמש ("חשבון משתמש").

על מנת לעשות זאת, עליך למלא את טופס הרישום ולמסור לנו כתובת דוא"ל תקפה ומידע עדכני, מלא ומדויק כפי שתתבקש בטופס הרישום.

 לאחר שתגיש את טופס הרישום המלא, אנו נשלח אליך הודעה עם פרטי חשבון המשתמש שלך ועם הודעת פרטי עסקה פרטי העסקה בהתאם לחבילה בה בחרת (נא עיין בסעיף 4 להלן) ("הודעת פרטי העסקה"). ההודעת פרטי העסקה תישלח אליך לכתובת הדוא"ל שמסרת במסגרת תהליך הרישום.

על מנת להשלים את תהליך ההרשמה ולהפעיל את חשבון המשתמש שלך, אתה נדרש לאמת את כתובת הדוא"ל שלך ולאשר את הסכמתך לפרטי העסקה המופיעים בהודעת פרטי העסקה, על ידי הקלקה על קישור שיופיע בהודעת פרטי העסקה ("הפעלה").

נא הוסף את כתובת הדוא"ל support@auroraonline.io כאיש קשר לרשימת אנשי הקשר שלך בדוא"ל. SDIS אינה אחראית למשלוח או קבלה כושלים של הודעות דוא"ל לתיבת דואר הזבל שלך.

אתה רשאי לשנות את סיסמתך בכל עת ובכל פעם תקבל הודעת דוא"ל המאשרת את שינויה.

אתה מתחייב למסור ל-SDIS מידע מדויק בלבד ולא לגלות את המידע אודות חשבון המשתמש שלך לאחרים.

SDIS שומרת על הזכות לא ליצור לך חשבון משתמש, או להפסיק את חשבון המשתמש שלך, אם לא נוכל לאשר את אמיתות המידע שמסרת בתהליך ההרשמה.

אתה אחראי באופן בלעדי לכל הפעילויות שיתבצעו במסגרת חשבון המשתמש שלך. אתה מתחייב להודיע ל -SDIS ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בחשבון המשתמש שלך או על כל פגיעה אחרת באבטחת מידע.

SDIS אינה אחראית לכל אובדן שעלול להיגרם לך כתוצאה משימוש של אדם אחר בחשבון המשתמש שלך, בידיעתך או שלא בידיעתך. יתכן שתוחזק כאחראי לנזקים שייגרמו ל-SDIS או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש במערכת של גורם אחר באמצעות בחשבון המשתמש שלך.

אינך רשאי להשתמש בחשבון המשתמש של אדם אחר.

3.2 תקשורת

אנו רשאים לעמוד איתך בקשר באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרת כחלק מתהליך הרישום, אודות עדכוני המערכת, או בכל נושא אחד בקשר לחשבון המשתמש שלך ו/או לשימוש על ידך במערכת.

בנוסף, כחלק בלתי נפרד מהמערכת, תקבל הודעות מ-SDIS בדוא"ל.

הסכמתך לתנאי שימוש אלה כוללת הסכמה לקבל הודעות דוא"ל מ-SDIS.

אם אינך מעוניין לקבל הודעות מ-SDIS כאמור לעיל, אתה רשאי לחסום אפשרות זו על ידי שימוש בקישור 'מחיקה מרשימת דיוור' בהודעת הדוא"ל.

3.3  תמיכה טכנית

תוכל לשלוח אלינו כל שאלה טכנית שיש לך אודות הפעלת המערכת על ידי שליחת הודעת דוא"ל לכתובת support@auroraonline.io.

 אנו נעשה מאמצים מסחריים סבירים להשיב על שאלתך בהקדם האפשרי, בדוא"ל אל כתובת הדוא"ל שמסרת בתהליך הרישום, או על ידי פרסום תשובה במדור "שאלות נפוצות" באתר.

 1. מנוי

4.1 תקופת ניסיון ללא תשלום

אפשר לנסות את המערכת, ללא תשלום, למשך תקופה של ארבעה עשר (14) יום, שבמהלכה תוכל לעשות שימוש במערכת לצורך התנסות והערכה בלבד לפני שתחליט האם לרכוש מנוי. הניסיון ללא תשלום אינו מחייב פתיחת חשבון משתמש, אולם תתבקש למלא טופס רישום שבו תתבקש למסור לנו את שמך המלא וכתובת דוא"ל תקפה.

 כחלק מתקופת הניסיון, יתכן שנבקש ממך למלא שאלון משוב על המערכת ועל חווית השימוש שלך בה.

            עם סיום תקופת הניסיון, תסתיים הגישה שלך למערכת.

תוכל לחדש את הגישה שלך למערכת על ידי פתיחת חשבון משתמש ורכישת מנוי לאחת החבילות המתוארת להלן.

 תהיה מוגבל לתקופת ניסיון אחת בלבד.

4.2  דמי מנוי

על מנת להשתמש במערכת (מלבד בתקופת הניסיון), אתה נדרש לרכוש מנוי חודשי בדמי מנוי קבועים ("מנוי") על ידי תשלום דמי מנוי ("דמי מנוי") לחבילה שבחרת מאחת מבין החבילות הבאות (כל אחת – "חבילה"):

 

חבילה

תקופת המנוי

דמי מנוי

א

 3 חודשים

120 ש"ח

ב

6 חודשים

200 ש"ח

ג

12 חודשים

400 ש"ח

       

4.3 תנאי תשלום

 דמי המנוי יחויבו על ידינו וישולמו על ידך, מראש, בהתאם למחיר החבילה שבחרת.

4.4 אמצעי תשלום

אפשר לשלם את דמי המנוי בכרטיס אשראי בלבד. אתה תהיה האחראי הבלעדי לשלם, ותישא ותשלם באמצעות כרטיס האשראי שציינת, את דמי המנוי, כל המיסים החלים בקשר לשימוש במערכת ולתשלום דמי המנוי, וכל עמלות ו/או תעריפים הכרוכים בביצוע התשלום.

אתה מרשה לנו בזאת לבדוק את תוקף פרטי כרטיס האשראי שמסרת לנו לצורך מניעת תרמית.

אתה מרשה ומורה לנו בזאת לחייב את כרטיס האשראי שלך שציינת בדמי המנוי (לרבות כל המיסים, העמלות והתעריפים מוזכרים לעיל) ולשמור את כל המידע אודות כל כרטיס/י אשראי הקשור/ים בחשבון המשתמש שלך.

            אתה אחראי לתשלום דמי המנוי גם אם התשלום בכרטיס האשראי שלך יסורב או לא יצלח.

4.5 תקופת המנוי

תקופת המנוי של החבילה שנבחרה תתחיל בתאריך ההפעלה, ותימשך למשך תקופת המנוי של החבילה שנבחרה כמפורט בסעיף 4.2 לעיל, אלא אם תסתיים לפי תנאי שימוש אלה ("תקופת מנוי").

עם סיום או ביטול תקופת המנוי, תסתיים הגישה שלך למערכת.

תקופת המנוי אינה מתחדשת מאליה. תוכל לחזור ולרכוש גישה למערכת על ידי תשלום דמי מנוי לחבילה חדשה.

4.6       סיום המנוי

אתה רשאי לסיים את המנוי מכל סיבה (או ללא סיבה) על ידי שתשלח אלינו הודעת סיום ("הודעת סיום") בכל עת בתוך ארבעה עשר (14) הימים הראשונים לאחר תאריך ההפעלה, על ידי:

 • שימוש בכפתור "Unsubscribe" המופיע מיד לאחר עמוד ההתחברות למערכת; או על ידי
 • משלוח הודעת דוא"ל אלינו לכתובת support@auroraonline.io.

הודעת הסיום שלך חייבת לכלול את שמך המלא ומספר תעודת הזהות שלך, על מנת שנוכל לעבד אותה.

עם קבלת הודעת הסיום שלך (כולל כל הפרטים הנדרשים כאמור לעיל) בתוך ארבעה עשר (14) הימים הראשונים מתאריך ההפעלה:

 • אנו נחזיר לך את דמי המנוי ששילמת עבור החבילה שרכשת, על ידי זיכוי חשבון כרטיס האשראי שלך שאת פרטיו מסרת לנו בתהליך הרישום (או, במקרה שהתשלום טרם בוצע, על ידי ביטול ההוראה לחברת כרטיסי האשראי לחייב את חשבון כרטיס האשראי שלך; לפי העניין); וכן
 • המינוי והגישה שלך למערכת יסוימו על ידינו בתוך שלושה (3) ימי עסקים מקבלתנו את הודעת ה-Unsubscribe או הדוא"ל ממך על ביטול המנוי.

בכפוף לדין החל, לא תהיה לך זכות לסיים את המנוי לאחר תום ארבעה עשר (14) הימים הראשונים מתאריך ההפעלה, וכל דמי המנוי ששילמת לא יהיו עוד ניתנים להחזרה.

4.7 אמצעים במקרה של אי-תשלום

 בכפוף לדין החל, במקרה של אי-תשלום בתוך ארבעה עשר (14) ימים מתאריך הפרעון של התשלום, המנוי שלך ייחשב למנוי בפיגור ואנו נהיה רשאים להפסיק או להשעות את חשבון המשתמש שלך בשל אי-תשלום. אתה אחראי לכל התשלומים, לרבות שכ"ט עו"ד ודמי גבייה, שנוציא במאמץ לגבות ממך את היתרה שלא שולמה.

            אם תבטל או תפסיק, בכל דרך או אמצעי, תשלומים כלשהם המגיעים לנו ממך, נהיה רשאים למסור לספק שירותי הסליקה או התשלום שלנו, שהוא צד שלישי, כל מידע אודות העסקה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, את כתובת הדוא"ל שלך, כתובת ה-IP שלך ואודות הפעילות הכרוכה בעסקה שסורבה. האמור לעיל לא יגרע מתרופות ו/או זכויות אחרות שיש לנו לפי תנאי שימוש אלה ו/או על פי הדין .

4.8שינויים בדמי המנוי

אנו שומרים על זכותנו לשנות את דמי המנוי, בכל עת ומעת לעת, על ידי פרסום הודעה על כך שלושים (30) יום מראש באתר ו/או משלוח הודעת דוא"ל על כך אליך. כל שינוי בדמי המנוי לא יחול על החבילה שבתוקף במועד השינוי.

4.9       זכויות לפי דיני הגנת הצרכן

            הוראות סעיף 4 זה כפופות ואינן גורעות מזכויות המוקנות לך על פי דיני הגנת הצרכן הרלבנטיים.

 1. שינויים/סיום
 • SDIS שומרת על זכותה לשנות את המערכת (או חלקים ממנה), בכל עת ומעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) על ידי הוספה או הסרה של תכונות או פונקציות, יצירת מגבלות חדשות לשירותים מסוימים, או השעיה או הפסקה של שירותים באופן ארעי או קבוע.
 • בנוסף, SDIS רשאית להפסיק (דרך ארעי או קבע) לאפשר גישה למערכת (או לכל תכונות או פונקציות שלה) לך ו/או למשתמשים באופן כללי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של SDIS בכל עת ומכל סיבה (או ללא כל סיבה) וללא אחריות על SDIS או הודעה.
 • אם SDIS תפסיק באופן קבוע את הגישה שלך למערכת (או לכל תכונה או פונקציה שלה), כי אז תנאי שימוש אלה יסתיימו (מלבד בנוגע להוראות שלפי טבען נועדו להמשיך לעמוד בתוקפן לאחר הסיום כאמור בסעיף 14 להלן).
 • בנוסף, SDIS שומרת על זכותה לקבוע מגבלות לשימוש במערכת (או בכל תכונות או פונקציות שלה) לך ו/או למשתמשים באופן כללי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של SDIS בכל עת, וללא אחריות על SDIS או הודעה.
 1. פורום למשתמשים

6.1   באפשרותך להשתתף בפורום למשתמשים הנכלל במערכת אורורה או בכל אתר חיצוני (להלן, ביחד – "פורום"), על ידי פרסום הביקורות, ההערות או המשוב שלך אודות המערכת (כל אחד מאלה – "הגשה").

            אינך רשאי להשתמש בפורום או לפרסם בו כל תוכן לכל מטרה אחרת.

אתה מסכים שהשתתפותך בפורום תיעשה באופן חברי ומנומס.

6.2        אתה מסכים בזאת: (א) להשתמש בפורום רק על מנת לפרסם את ההגשות שלך ולא לשום מטרה אחרת, ו-(ב) לציית להוראות סעיף 6 זה וסעיף 7 להלן ולהקפיד עליהן כשאתה מפרסם תוכן בפורום.

6.3        כל שימוש אחר בפורום, לרבות, מבלי להגביל, התחברות למשתמש אחר באמצעות המערכת למטרה אחרת כלשהי מלבד בכל עניין הנוגע ו/או עולה מהגשה, ייחשב, לכל דבר ועניין, כהפרה של תנאי שימוש אלה ושל זכויותיה של SDIS. בנסיבות כאלה, בנוסף לסיום חשבון המשתמש שלך, אתה עשוי להיתבע ולהיות מחויב בפיצויים על כל הפרה כאמור.

6.4  אתה מצהיר ומתחייב בזאת שיש לך (וימשיכו להיות ברשותך במהלך השימוש שלך במערכת) כל הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההיתרים הנחוצים הנדרשים לפרסום הגשות באופן המתואר בתנאי שימוש אלה.

אתה מעניק לנו בזאת רישיון תמידי, לא בלעדי, בלתי חוזר, ניתן להעברה, הכולל זכות להעניק רישיונות משנה, משולם במלואו וללא זכות לקבלת תמלוגים, לכל רחבי העולם, להשתמש, להעתיק, לשעתק, לעבד, לסגל, לשנות, להפיץ, לפרסם ולהציג הגשות שפרסמת במערכת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 בנוסף, אתה מעניק בזאת לכל משתמשים אחרים במערכת רישיון תמידי, לא בלעדי, בלתי חוזר, ניתן להעברה, הכולל זכות להעניק רישיונות משנה, משולם במלואו וללא זכות לקבלת תמלוגים, לכל רחבי העולם, לגשת להגשות שלך באמצעות המערכת ולהשתמש, להעתיק, לשעתק, לעבד, לסגל, לשנות, להפיץ, לפרסם ולהציג את ההגשות הללו, ככל שהתפקוד של המערכת ותנאי שימוש אלה מאפשרים זאת.

            אתה מתחייב ומצהיר בזאת שיש לך את כל הזכויות, הכח והסמכות הנחוצים על מנת להעניק את הזכויות המוענקות בזאת, לנו ולמשתמשים האחרים, בנוגע לכל תוכן שפרסמת בפורום.

6.5  אתה מאשר בזאת שאתה מבין ומסכים ש:

 • אתה אחראי בלעדית לכל תוכן שפרסמת בפורום ולתקשורת שתיצור עם משתמשים אחרים במערכת;
 • כל אדם הניגש למערכת יכול לשמור, להעתיק, לחזור ולפרסם או להשתמש באופן אחר בכל תוכן שתפרסם בפורום (אף לאחר שתסיר אותו), ולנו אין שליטה על השימוש בתוכן זה על ידי אדם כאמור. איננו יכולים להבטיח, ואיננו מבטיחים, שאנשים לא-מורשים לא יצפו או ישתמשו בדרך אחרת בתוכן שפרסמת;
 • השימוש או ההסתמכות על תוכן כלשהו שפורסם על ידי משתמשים אחרים או על ידינו בפורום הוא על סיכונך בלבד;
 • כשאתה ניגש לפורום, אתה עשוי להיחשף לתוכן שאינו מדויק עובדתית ו/או עשוי להיחשב פוגעני, לא צנוע או לעורר בך התנגדות אחרת, ושמזוהה, או לא, כתוכן שעושה שימוש בשפה בוטה ומפורשת, ואתה מוותר בזאת על כל זכויות לפי דין או יושר שעשויות להיות לך נגדנו בקשר לתוכן כאמור;
 • בשום מקרה ונסיבות, SDIS לא תישא באחריות להתנהגותך ו/או להתנהגותם של משתמשים אחרים;
 • SDIS שומרת על הזכות, אך אינה חייבת, לערוך סינון מוקדם, לנטר או לפקח על התוכן המתפרסם בפורום ואינה נוטלת אחריות לתוכן כאמור. בעצם השימוש במערכת, אתה מאשר ומסכים ש-SDIS אינה אחראית לבחון או להעריך תוכן זה או את האמיתות, הדיוק, השלמות, העיתוי או התוקף שלו, את ציותו לזכויות קניין רוחני, את החוקיות, הנאותות, הצניעות, האמיתות, השלמות, האיכות שלו או אמינותו או כל היבט אחר שלו;
 • SDIS שומרת על הזכות להסיר ולסרב להציג כל תוכן שפורסם על ידיך או על ידי אחרים בפורום, מבלי לתת הודעה ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.
 • SDIS אינה אחראית, אינה מאשרת ואינה ממליצה, ולא תיטול על עצמה ולא תהיה אחראית ולא תחוב כלפיך או כלפי כל אדם בשל תוכן כלשהו שפורסם בפורום.
 • SDIS אינה אחראית או מתחייבת לכך שלא תמחק הגשה שפרסמת בפורום, או למחדל לפרסם תוכן כלשהו במערכת.
 • כל מחלוקת ו/או תביעה שיתגלעו בין משתמשים תיושב על ידיהם וביניהם. SDIS אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מחלוקת ו/או תביעה בין משתמשים.
 1. הגבלות על שימוש במערכת

7.1       אינך רשאי לעשות, או לנסות לעשות, אחד מאלה כשאתה ניגש למערכת או משתמש בה:

 • להשתמש במערכת שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה ולכל דין;
 • לאפשר או לעודד כל הפרה של תנאי שימוש אלה;
 • להשתמש במערכת לכל מטרה לא חוקית או לקידום פעילות לא חוקית;
 • להשתמש במערכת לכל מטרה מלבד שימוש אישי, לא מסחרי שלך, רק כפי שמותר בתנאי שימוש אלה;
 • להשתמש במערכת על מנת לספק ייעוץ השקעות, או כל המלצות או הנחיות בניסיון להדריך, ליידע או להנחות משתמש אחר או צד שלישי כלשהו במוצר השקעה מסוים או בסדרה של מוצרי השקעה;
 • להשתמש במערכת על מנת להפיץ או לגלות בדרך אחרת כל מידע שאין לך זכות להעמידו לרשות אחרים על פי כל דין, הסכם או יחסי אמון, כגון מידע פנים, מידע קנייני וסודי שנודע או נמסר במסגרת יחסי עבודה או בכפוף להסכמי סודיות ו/או שלא חוקי עבורנו להשתמש או להחזיק בו בקשר להפעלה של המערכת;
 • להעתיק, לשעתק, להדפיס, להוריד או לשמור עותק, לחזור-ולפרסם, לחזור-ולהפיץ, ליצור מאגר מידע מתוך, להציג, לבצע, לפרסם, לשדר, להעביר, לעסוק בהנדסה חוזרת, פירוק, ניסיון להפיק את קוד המקור, לסגל, להתאים, ליצור יצירה נגזרת מתוך, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, למסגר(frame) , לקשר, או להעמיד לרשות או לנצל באופן אחר בכל צורה או בכל אמצעי את המערכת, כולה או חלקים ממנה ו/או כל תוכן שאפשר לגשת אליו באמצעותה, למטרה כלשהי.

עם זאת, אתה רשאי להדפיס עותק של דוחות המחקר והדיאגנוסטיקה המסופקים כחלק מהשירותים אך ורק למטרותיך האישיות, הפנימיות, הלא-מסחריות, או לשימוש ללא כוונת רווח או לצורך רישומיך, ובלבד ש: (א) כל סימן, סמליל, הודעת זכויות יוצרים, או כיתובים אחרים שמופיעים על דוחות המחקר יישארו עליהם ולא יוסרו מהגרסאות המודפסות או השמורות כתמונות של דוחות מחקר אלה, (ב) התכנים שנכללו בדוחות מחקר אלה לא ישונו בדרך כלשהי, ו-(ג) הגרפיקה שבהם לא תשמש, תועתק או תופץ בנפרד מהטקסט המתלווה אליה;

 • להשתמש בשרת פרוקסי למטרת עילום שם; להשתמש בכל רובוט, עכביש, כורה מידע, בוט, כריית מידע או כל התקן אוטומטי אחר על מנת לעבד, או לעבד ידנית, על מנת לעקוף את האמצעים הננקטים על ידינו כדי להגביל את הגישה למערכת, או לנטר, להעתיק, לקצור או לבצע מניפולציות לכל תוכן שזמין באמצעות המערכת;
 • לעקוף, לנטרל או לפגוע בדרך אחרת במאפיינים שיש להם קשר לאבטחה של המערכת, או תכונות אחרות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן, או אוכפות הגבלות על השימוש במערכת או בתכנים הנגישים באמצעותה;
 • להסיר או לשנות מספרי פטנטים, הודעות זכויות יוצרים, הודעות סימני מסחר או הודעות קנייניות אחרות או סימנים מזהים, סמלים או כיתובים הנכללים במערכת;
 • להשתמש במערכת על מנת להפיק ו/או להפיץ כל תוכן פוגעני, מאיים, שהוא בגדר עוולה נזיקית, שמהווה שימוש או ניצול לרעה, טורדני, לשון הרע, תוכן וולגרי, חומר תועבה, השמצה, חומר שנאה, חומר שאינו חוקי בדרך אחרת, שקרי, לא מדויק, מטעה, זדוני, מפלה או הפוגע בקטינים בכל דרך;
 • להשתמש במערכת על מנת להפיק ו/או להפיץ כל תוכן שאינו מתאים לילדים;
 • להשתמש במערכת על מנת להפיק ו/או להפיץ כל תוכן המיועד לקטינים שגילם פחות מ-18 שנים;
 • להשתמש במערכת על מנת להפיק ו/או להפיץ כל תוכן המכיל, מפרסם או מקדם אזכור (ישיר או במשתמע) של חומר שיש בו תוכן מיני (לרבות, מבלי להגביל, עירום, מעשים מיניים מפורשים, או חומר מיני מפורש או בוטה), פורנוגרפיה, מפגשים מיניים, או כל תוכן אחר למבוגרים מכל סוג. אם ייוודע ל-SDIS על חומר שיש בו פורנוגרפיית ילדים, נדווח על כך לרשויות המתאימות.
 • להשתמש במערכת על מנת להפיק ו/או להפיץ כל תוכן המכיל, מפרסם או מקדם אזכור (ישיר או במשתמע) של חומר שיש בו תוכן אלים מכל סוג (לרבות, מבלי להגביל, תיאורים של אלימות לשם אלימות); או מאזכר סמים, אלכוהול או טבק; הימורים מכל סוג; ו/או כלי נשק מכל סוג;
 • להשתמש במערכת על מנת להפיק ו/או להפיץ כל תוכן שמפר או פוגע בכל פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות של צדדים שלישיים או מפר כל חוק או תורם ל, או מעודד הפרה או התנהגות לא חוקית אחרת;
 • להשתמש במערכת על מנת לפרסם חומר אשר לצד שלישי יש בו זכויות יוצרים, או חומר הכפוף לזכויות קנייניות אחרות של צדדים שלישיים, אלא אם יש לך רישיון או רשות פורמאליים או תקפים כחוק מהבעלים החוקי של זכויות היוצרים בחומר או אם יש לך זכות חוקית אחרת לפרסם ו/או לשלוח את החומר המדובר;
 • להשתמש במערכת על מנת לשלוח חומר פרטי וסודי, כגון (מבלי להגביל) מידע על כרטיס אשראי, כתובת פיסית, מספר ביטוח לאומי/זהות לאומית של אנשים אחרים, ללא הרשאה ורשות מפורשות מהם;
 • להשתמש במערכת על מנת להתערב או לשבש (או לנסות לעשות זאת) גישה של כל אדם, מארח או רשת, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, על ידי העלאה ו/או משלוח של תוכנות וירוס או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכניות שנועדו לשבש, להרוס או להגביל את התפקוד של כל תוכנת או חומרת מחשב; הצפה, העמסת יתר, שימוש בדואר זבל או הפצצה של המערכת בדואר; או על ידי תסרוט יצירה של כל תוכן כך שיתתמשק עם, או ייצור עומס לא הולם על, המערכת;
 • להשתמש במערכת על מנת לשדל או כדי ליצור ו/או לשלוח כל תקשורת מסחרית לא-מורשית (כמו תוכניות פירמידה, דואר שרשרת, דואר זבל, ספאם וכו'), או לכל תחרות, הגרלה, חלוקה בחינם או שעשועון נושא פרסים, או לכל סוג של קידום מכירות אחר;
 • לעשות דבר מה שעלול לפגוע, לנטרל, ליצור עומס-יתר, או לשבש את הפעילות התקינה של המערכת; ו/או
 • לאסוף או לאחסן נתונים אישיים אודות משתמשים אחרים בקשר להתנהלות ופעילויות אסורות כמפורט בסעיף 7.1 זה לעיל.

7.2  אתה נושא באחריות בלעדית לכל הפרה של התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלה ולתוצאותיהן (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן או נזק שעלולים להיגרם ל-SDIS) בשל כל הפרה כזו, ועל SDIS לא תחול אחריות כלשהי כלפיך או כלפי כל צד שלישי, בקשר לכך.

7.3  כל שימוש, או ניסיון שימוש, במערכת בניגוד לתנאי שימוש אלה מהווים הפרה של זכויותיה של SDIS. אם תפר תנאי שימוש אלה, אתה עלול להיתבע על הנזקים שייגרמו כתוצאה מכך.

 1. אין התחייבות לטיב או לאיכות

            המערכת מסופקת כמות שהיא (as-is), כפי שהיא זמינה, עם כל הפגמים וללא אחריות מסוג כלשהו, ו-SDIS פטורה מכל התחייבות בנוגע למערכת, במפורש, מכללא או לפי כל דין, לרבות, אך לא רק, מכל אחריות לשלמות, לדיוק, לאיכות, לאמינות, לזמינות, לדיוק, לתועלת, לאבטחה או לאי-הפרה של זכויות של צדדים שלישיים, ומכל אחריות מכללא לאיכות מסוימת או להתאמה או כשירות למטרה מסוימת.

SDIS אינה אחראית לכך שלא תפגע ההנאה שלך מהמערכת, שהמערכת תעמוד בדרישות שלך, שההפעלה של המערכת תהיה ללא שיבושים או שגיאות, שהפגמים במערכת יתוקנו, שהמערכת תהיה חופשית מהשחתה, מהתקפות, וירוסים, התערבות, פריצות, או מפגיעות אחרות באבטחה.

לכל החומרים שתיגש אליהם באמצעות המערכת, שתוריד ממנה או תקבל באמצעותה בדרך אחרת, אתה ניגש לפי שיקול דעתך ועל סיכונך, ואתה תישא באחריות בלעדית, ואתה מוותר ומשחרר בזאת באופן בלתי חוזר את SDIS ואת מנהליה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, שותפיה, מעניקי הרישיונות שלה ו/או שליחיה, מכל תביעות ועילות תביעה בקשר לכל נזק לגישה שלך לאינטרנט ו/או לאובדן נתונים כתוצאה מכל הורדה של חומר כאמור.

SDIS מספקת את כל התמיכה הטכנית כמות שהיא (as-is) ואינה נותנת כל מצג או התחייבות בקשר לתמיכה זו ו/או לאמינות, איכות, דיוק או לזמינות שלה, או בדבר יכולתה לענות על הצרכים שלך, לספק תפוקות מסוימות או להשיג תוצאות מסוימות.

SDIS אינה ערבה לסודיות או לפרטיות של כל תקשורת או מידע שמועברים על ידי שימוש במערכת.

מובן לך ומוסכם עליך שאי-אפשר לערוב לכך שהעברת מידע באינטרנט או שטכנולוגיה של אחסון מידע יהיו מובטחות לחלוטין, וש- SDIS אינה נושאת בכל אחריות, מפורשת או מכללא, לתוצאה כזו.

שום תוכן, בכתב או בעל פה, שהושג על ידיך מאתנו באמצעות המערכת או בדרך אחרת, לא ייצור כל אחריות, מצג או ערבות שלא הוצהרו במפורש בתנאי שימוש אלה.

 1. הגבלת אחריות

בשום מקרה SDIS, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שותפיה, מעניקי הרישיונות שלה ו/או שלוחיה לא יישאו באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו לנזקים מכל סוג, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור (א) לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים או תוצאתיים מכל סוג, (ב) לאובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן שימוש, אובדן מוניטין, הפרעה למהלך העסקים, (ג) לכל אובדן, פגיעה, תביעה, אחריות, או נזק אחרים מכל סוג, ו/או (ד) לכל תביעות של צדדים שלישיים נגדך; כשהנזקים הנזכרים בס"ק (א), (ב), (ג) ו/או (ד) לעיל נובעים בכל דרך מכל עניין הנוגע ו/או נובע מהמערכת, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור (I) הגישה שלך ו/או השימוש במערכת, חוסר האפשרות לגשת למערכת, ו/או לכל אתר חיצוני, או להשתמש בהם; הגבלה, השעיה או הפסקה של חשבון המשתמש שלך, ו/או הסתמכותך על המערכת; ו/או כל אתר חיצוני; (II) כל שגיאות, השמטות ו/או אי-דיוקים אחרים בכל תוכן שאפשר לגשת אליו באמצעות המערכת; ו/או (III) הצהרות או התנהגות של צד שלישי כלשהו בנוגע למערכת; וזאת ללא כל קשר לכל בסיס של אחריות (בין אם זו מבוססת על חוזה, עוולה נזיקית או באופן אחר), גם אם הודע ל-SDIS שיש אפשרות שייגרמו נזקים כאלה.

בנוסף לכך, לא תחול כל אחריות על SDIS, או על מנהליה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, שותפיה, מעניקי הרישיונות שלה ו/או שליחיה בגין כל נזקים שנגרמו בשל וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

בשום מקרה האחריות הכוללת של SDIS, מנהליה, נושאי המשרה, העובדים, השותפים, מעניקי הרישיונות ו/או השליחים שלה, כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל הנזקים (מלבד כנדרש לפי הדין במקרים של נזקי גוף או מוות) לא תעלה על הסכום הכולל המצרפי ששולם על ידיך ל-SDIS כדמי מנוי (פחות סכומים שכבר שולמו על ידינו לך בגין כל חבות קודמת).

עליך לתבוע כל עילת תביעה בקשר למערכת בתוך שנה אחת (1) מתאריך התגבשותה.

 1. שיפוי

אתה תגן על ותשפה את SDIS, מנהליה, נושאי המשרה בה, העובדים, השותפים, מעניקי הרישיונות שלה ו/או שלוחיה, מאת ובגין כל נזקים, הפסדים והוצאות מכל סוג (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות סבירים), בקשר לכל תביעה ו/או דרישה מ-SDIS ו/או מעניקי רישיונותיה מצד כל משתמשים ו/או צדדים שלישיים אחרים בשל, או הנובעים מהשימוש שלך במערכת, מכל הגשה שתפרסם בפורום, בכל משוב שתשלח אלינו, הפרה של תנאי שימוש אלה על ידיך, ו/או הפרה של זכויות כלשהן של צד אחר

 1. בעלות

11.1      אתה מאשר בזאת כי המערכת בכללותה הנה יצירה מקורית הכפופה לזכויות יוצרים של SDIS (ו/או מעניקי הרישיונות שלה), ושהבעלות ו/או כל זכות אחרת, הקיימת כיום או שתהיה קיימת בעתיד, במערכת, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, התוכן, איסוף, בחירה, ארגון, תיאום והסדרה שלו (בין אם תוכן זה מוגן בזכויות יוצרים, או בכל זכויות קניין רוחני אחרות) במערכת, או בכל הוראות, מאגרי מידע וטכנולוגיה קשורים המשובצים בה או שהמערכת מבוססת עליהם וזכויות הקניין הרוחני הנלוות – הינם, במערכת היחסים בינך לבין SDIS, ויישארו בכל עת, רכושה בלעדי של SDIS.

המערכת כוללת מידע קנייני, חומר וסודות מסחריים שהם בבעלות SDIS ומוגנים בדיני הקניין הרוחני ובדינים אחרים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות יוצרים.

אתה רשאי להשתמש במערכת רק בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלה.

11.2  מלבד לגבי הגשות שפרסמת בפורום, לא מוענקים לך, ודבר מהנכלל במערכת ו/או בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כאילו הוא מעניק לך, במשתמע, בהשתק או בדרך אחרת, בעלות ו/או זכויות ו/או רישיון כלשהו במערכת או בכל תוכן, מלבד כמפורט באופן מפורש בתנאי שימוש אלה.

11.3  כל סימני מסחר או סימני שירות של צדדים שלישיים הנוכחים בתוכן הם סימני מסחר או שירות של בעליהם, בהתאמה. אין להוריד תוכן זה, להעתיקו, לשעתקו, להפיצו, לשדרו, להעבירו, להציגו, למכור אותו, להעניק בו רישיון, או לנצל אותו באופן אחר לכל מטרה אחרת, מלבד כפי שתנאי שימוש אלה מתירים במפורש.

11.4 השימוש במערכת, מלבד שימוש במערכת כפי שתנאי שימוש אלה מתירים, אסור ומפר את זכויות הקניין הרוחני של SDIS ו/או של אחרים, ועלול לחשוף אותך לעיצומים אזרחיים ופליליים, לרבות נזקים כספיים אפשריים בשל הפרה של זכויות יוצרים.

11.5 אתה מסכים שסימני המסחר, השמות המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה, הסמלילים 'SDIS', 'SDIS Global AG',  'Aurora'ו- 'Aurora Online' ומאפייני המותג האחרים אשר משמשים בקשר למערכת, הינם סימני מסחר ושמות מסחריים, או סימני מסחר ושמות מסחריים רשומים של SDIS (להלן, ביחד – "סימנים של SDIS") ומוגנים על פי דין. דבר מהאמור בתנאי שימוש אלה אינו מקנה לך זכות להשתמש בסימנים של SDIS או להציג אותם בדרך כלשהי.

11.6      SDIS שומרת את כל הזכויות שלא הוענקו לך באופן מפורש בתנאי שימוש אלה.

11.7      לצורך תנאי שימוש אלה, "זכויות קניין רוחני" – פירושן, כל זכויות הקניין הרוחני, המוסרי, ו/או התעשייתי המוכר כיום או שיוכר בעתיד בכל מקום בעולם, בין אם הוצאו או בקשה בגינן תלויה ועומדת, רשומות או שאינן רשומות, לרבות, אך לא רק: (1) כל צורות הפטנטים ו-utility models; (2) המצאות, תגליות (בין אם כשירות-פטנט או לא); (3) זכויות המשויכות לעבודות ספרות, לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים ו-maskworks; (4) סימני מסחר וסימני שירות, שמות מסחריים, רישום שמות מתחם; (5) מדגמים (בין אם ניתנים לרישום או לא), זכויות במדגמים (6) זכויות במאגרי נתונים; (7) סודות מסחריים וידע מקצועי; (8) כל הזכויות במידע סודי או קנייני; וביחס לקניין רוחני הכלול בפסקאות (1) עד (8) ועד בכלל לעיל – כל הזכויות המקבילות או שוות ערך לאלה הנזכרות בהגדרה זו; כל היצירות הנגזרות מהן, וכל הבקשות, החידושים, ההארכות, רישיונות זמניים, רישיונות המשך, רישיונות המשך חלקיים, חלוקות, בחינות מחודשות והוצאות מחודשות שלהן, כיום או בעתיד; הזכות להגיש בקשה עבור מי מהמנויים לעיל; וכל המחשות של כל אלה.

 1. אתרים חיצוניים

אפשר שהמערכת תאפשר גישה לאתרי אינטרנט מסוימים של צדדים שלישיים, לרבות (מבלי להגביל) לפלטפורמות של רשתות חברתיות המקושרות למערכת (להלן, ביחד – "אתרים חיצוניים").

איננו אחראים ואיננו נושאים בחבות בגין השימוש באתרים חיצוניים המקושרים למערכת, או למידע או לתוכן הנכללים בהם.

כשאתה משתמש בקישור על מנת לעבור מהמערכת לאתרים חיצוניים, תנאי שימוש אלה והצהרת הפרטיות שלנו שוב אינם תקפים.

הגלישה והפעילות שלך באתרים חיצונים, כפופים לכללים ולמדיניות באותם אתרים חיצוניים.

 איננו אחראים או ממליצים על כל פרסום, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים באתרים חיצוניים אלה, או הזמינים בהם, ולא נישא באחריות לכל אובדן ו/או נזק שאתה או אדם אחר עלולים לשאת בהם, כתוצאה ו/או בקשר לכל הסתמכות שלך על איזה מהאמורים לעיל.

בנוסף לכך, אתרים חיצוניים שאפשר לגשת אליהם מהמערכת אינם זמינים בכל השפות או בכל הארצות.

איננו נותנים כל מצג שאתרים חיצוניים אלה נאותים או זמינים לשימוש במקום מסוים. ככל שתבחר לגשת לאתרים חיצוניים אלה, אתה עושה כן ביוזמתך ואחראי לציות לכל הדינים החלים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הדינים המקומיים החלים.

אנו שומרים על הזכות, בכל עת ומעת לעת, מבלי שתחול עלינו אחריות וללא הודעה, לשנות, להשעות, להסיר, או לנטרל את הגישה שלך לשירותים חיצוניים, ו/או להטיל מגבלות על השימוש שלך, או על הגישה שלך אל שירותים חיצוניים מסוימים.

 1. אישור

 'theScreener' וכל הסמלילים, עבודות האמנות וזכויות הקניין הרוחני הכרוכות בסימן זה הם קניין בלעדי ובלבדי של theScreener.

 1. סיום

תנאי שימוש אלה יהיו בתוקף עד שיובאו לידי סיום על ידיך או על ידי SDIS.

מבלי לגרוע מזכותה של SDIS לסיים תנאי שימוש אלה כמפורט בסעיפים 4.6, 5 ו-6.3 לעיל, SDIS, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת לך הודעה, רשאית לבטל תנאי שימוש אלה, בתוקף מיידי, אם אתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של SDIS, לא תקיים או תפר הוראה כלשהי מן ההוראות הנכללות בתנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של SDIS לשיפוי ו/או לפיצוי על נזקיה ובכל סעד ו/או תרופה אחרים.

 במקרה של סיום או ביטול תנאי שימוש אלה מסיבה כלשהי, הוראות שלפי טיבן אמורות להמשיך לחול לאחר הסיום או הביטול כאמור (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הוראות סעיפים 1, 8, 9, 10, 11, 16 ו- 19 עד 22 ועד בכלל), ימשיכו לעמוד בתוקפן גם לאחר סיום או ביטול מכל סיבה וימשיכו לחול.

SDIS לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל סיום, ביטול או השעיה של הגישה שלך למערכת, או לכל תביעות שיש להן קשר לסיום, ביטול או השעיה כאמור.

עם סיום או ביטול תנאי שימוש אלה, תחדל מכל שימוש במערכת.

 1. הגבלות על יצירת קישורים (Linking) לאתר או על מסגורו (Framing)

ללא רשות מוקדמת, מפורשת וכתובה מאת SDIS, אינך רשאי (א) לכלול קישור לאתר (או לכל חלק ממנו), (ב) להציג ('למסגר') את התוכן שבאתר (או כל חלק ממנו) באתר אינטרנט אחר, או (ג) ליצור ארכיון, זיכרון מטמון או אתר מראה של האתר (או מכל חלק ממנו).

 1. מדיניות משוב לא-מוזמן

 אתה מסכים שכל רעיונות, הערות, הצעות, המלצות, משוב וכל תשומות ו/או מידע אחרים שתיתן ל-SDIS (להלן, ביחד – "משוב"), הם לחלוטין מרצונך, ו-SDIS תהיה חופשית להשתמש במשוב זה אם וככל שתראה לנכון, ללא כל חובה או פיצוי כלפיך או כלפי כל אדם ששלח את המשוב. ל-SDIS תהיה בעלות בלעדית בכל הזכויות הקיימות והעתידיות בכל משוב מכל סוג ובכל מקום, ואתה ממחה בזאת באופן בלתי חוזר ל-SDIS את כל הזכויות במשוב כאמור. SDIS לא תתבקש לנהוג בכל משוב כסודי. אתה מאשר שאתה אחראי לכל חומר שתגיש וכי אתה נושא באחריות מלאה למשוב, לרבות לחוקיותו, אמינותו, נאותותו, מקוריותו ולזכויות היוצרים בו. אתה מוותר באופן בלתי חוזר ומשחרר בזאת את SDIS, מנהליה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, שותפיה, מעניקי הרישיונות שלה ו/או שלוחיה מכל תביעות ועילות תביעה בקשר לכל משוב ולשימוש או לאי-השימוש בו על ידי SDIS.

 1. פעילות בלתי חוקית

אנו שומרים על הזכות לחקור תלונות או הפרות מדווחות של תנאי שימוש אלה ולנקוט בכל פעולה שנהיה סבורים כי היא נאותה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, דיווח על חשד לפעילות לא חוקית לרשויות אכיפת חוק, גורמי הסדרה או צדדים שלישיים אחרים וגילוי כל מידע נחוץ או הולם לאנשים ולגופים אלה בקשר לפרופיל, כתובות הדוא"ל והיסטוריית השימוש שלך, חומרים (פוסטים) שפורסמו, כתובות IP ומידע על תעבורה.

 1. תקנות הפיקוח על הייצוא

אינך רשאי להשתמש או לייצא באופן אחר או לשוב ולייצא את המערכת, מלבד כפי שמותר לפי חוקי ארצות הברית וחוקי המדינה שבה עשית שימוש במערכת. בפרט, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לייצא או לשוב ולייצא את המערכת (א) לכל מדינה הכפופה לחרם של ארצות הברית ולתוכניות עיצומי הסחר שלה, או (ב) לכל גורם הנכלל, או הפועל מטעם גורם שנכלל, ב- U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals and Blocked Persons, או ב- U.S. Commerce Department’s Denied Persons List or Entity List.

בעצם השימוש במערכת, אתה מצהיר ומתחייב ש: (א) אינך נמצא במדינה הכפופה לחרם או לתוכניות של עיצומי סחר של ממשלת ארצות הברית, או שנקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כ"מדינה תומכת טרור"; וש-(ב) אינך נכלל ברשימת הגורמים האסורים או המוגבלים של ממשלת ארצות הברית. אתה גם מסכים לא להשתמש במערכת למטרות האסורות לפי חוקי ארצות הברית, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיתוח, תכנון, ייצור או הפקה של נשק גרעיני, כימי או ביולוגי.

 1. דין ההסכם וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה ופרשנותם יחול הדין השוויצרי, מבלי להביא בחשבון את כללי ברירת הדינים שלו. אמנת האו"ם בדבר מכר טובין בינלאומי לא תחול על תנאי שימוש אלה.

שני הצדדים מסכימים בזאת באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט המוסמכים של ציריך, שוויץ, לצורך הכרעה בכל מחלוקות שיתגלעו מתנאי שימוש אלה או לפיהם, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית ולסמכות השיפוט המקומית של בתי משפט אלה ומוותר על כל התנגדות המבוססת על טענת פורום לא-נאות.

 למרות האמור לעיל, אתה מסכים ש-SDIS תהיה רשאית לנקוט צעדים משפטיים נגדך בכל מדינה שהיא.

 1. כתובת והודעות

הכתובת של SDIS לצורך תנאי שימוש אלה היא: Gartenstrasse 22 CH – 4052 Basel, Switzerland.

כל שאלות, תלונות, תביעות ותקשורות אחרות ל-SDIS בקשר למערכת יש להפנות אל: support@auroraonline.io.

פניות בדוא"ל אלינו לא ייחשבו כהמצאת כתב בית-דין ל-SDIS או למי ממנהליה, נושאי המשרה, העובדים, השותפים, מעניקי הרישיונות ו/או השלוחים שלה.

אנו רשאים לשלוח אליך הודעות בקשר למערכת בדוא"ל, בדואר רגיל, או על ידי פרסום במערכת, או בכל אמצעי אחר שנועד בסבירות למתן הודעה כזו.

כל תקשורת בינך ל-SDIS תהיה באנגלית בלבד.

 1. שינויים בתנאי שימוש אלה

אנו רשאים לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת ומעת לעת ללא אחריות על SDIS או הודעה. כל שינוי כאמור יהיה תקף לאלתר מתאריך פרסומו בעמוד זה.

המשך השימוש שלך במערכת לאחר התאריך הקובע של כל שינוי בתנאי שימוש אלה, ייחשב כהסכמה שלך לכל השינויים הללו.

 1. שונות

            כותרות ופרשנות. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות ההתייחסות בלבד ולא יובאו בחשבון בפרשנותם. בתנאי שימוש אלה, אם ההקשר אינו מחייב אחרת או אם לא נאמר במפורש אחרת: מונחים בצורת יחיד כוללים את צורת הרבים, להיפך; שימוש במגדר מסוים יחול על שני המגדרים; המילים "לרבות" ו"כולל" לא יתפרשו כמגבילות; המילים "יום", "חודש" ו"שנה" פירושן, בהתאמה, יום של שנת לוח (קלנדרי), חודש של שנת לוח ושנת לוח. אזכורים של חקיקה או אסדרה כוללים אזכורים לכל תיקונים או חקיקה מחדש שלהן מעת לעת.

כל תרגום מהשפה האנגלית של תנאי שימוש אלה ניתן לך לנוחותך בלבד ולא נועד לשנות תנאי שימוש אלה. במקרה של סתירה בין הגרסה האנגלית של תנאי שימוש אלה לבין גרסה בשפה שאינה אנגלית, תגבר הגרסה האנגלית.

 הסכם ממצה. תנאי שימוש אלה, ביחד עם הצהרת הפרטיות של SDIS, ממצים את מלוא ההסכמה בין הצדדים וגוברים על כל הבנות, הסכמות או מצגים קודמים, בקשר לנושא של תנאי שימוש אלה.

עצמאות ההוראות. במקרה שבית משפט מוסמך יקבע שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה אינה תקפה או אינה אכיפה, ההוראה תתפרש, תצומצם, תשונה או תמחק, ככל הנדרש על מנת לבטל כל אי תוקף או אי אכיפות, ושאר ההוראות של תנאי שימוש אלה ימשיכו לעמוד במלוא כוחן ותוקפן.

 ויתור. ויתור של SDIS על זכות כלשהי לפי תנאי שימוש אלה לא יהיה בר תוקף, אלא אם ייעשה בכתב שייחתם על ידי נציג מורשה כדין של SDIS. ויתור של SDIS על כל זכות בעבר או בהווה הנובעת מהפרה או מחדל-לבצע לא ייחשב כוויתור על כל זכות עתידית הנובעת מתנאי שימוש אלה.

 העדר שותפות. דבר מהאמור בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כאילו הוא יוצר שותפות, מיזם משותף, יחסי שליחות, או יחסים דומים אחרים בין SDIS ובינך, ולא כמעניק לך זכות, כח או סמכות (במפורש או מכללא) לחייב את SDIS או ליצור בדרך אחרת כל חובה או חיוב המחייבים את SDIS.

הסבה. אינך רשאי להסב, להמחות או להעביר בדרך אחרת כל זכויות ו/או התחייבויות שלך לפי תנאי שימוש אלה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת SDIS, וכל ניסיון להמחאה או העברה כאמור ללא הסכמתה של SDIS בכתב ומראש תהיה בטלה ומבוטלת. SDIS רשאית להסב, להמחות ו/או להעביר בדרך אחרת את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או מקצתן, לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי, ללא כל הסכמה או הודעה. בכפוף לאמור לעיל, תנאי שימוש אלה יחייבו ויפעלו לטובת ולחובת הצדדים לתנאי שימוש אלה וחליפיהם ונמחיהם, בהתאמה.

אין מוטבים שהם צדדים שלישיים. תנאי שימוש אלה אינם יוצרים כל חובה של צד כלפי צד שלישי כלשהו ולא ייחשבו כיוצרים כל זכויות או עילות תביעה עבור צד שלישי כלשהו.