הצהרת פרטיות

SDIS GLOBAL AG

הצהרת פרטיות

מבוא

SDIS Global AG, מ- Gartenstrasse 22, 4052 Basel, Switzerland (להלן – "SDIS"), מחויבת להגן על סודיותו ופרטיותו של המידע המופקד בידיה.

הצהרת פרטיות זו מתארת את מדיניותה של SDIS בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי נתונים אישיים שתמסור בעת גישה או שימוש בדרך אחרת במערכת אורורה. הצהרת פרטיות זו חלה אך ורק על הגישה והשימוש שלך במערכת אורורה של SDIS.

נתונים אישיים פירושם כל מידע הנוגע אליך המאפשר לנו או לצד שלישי כלשהו לזהות אותך, במישרין או בעקיפין.

הצהרת פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של SDIS, שהוראותיהם, לרבות (מבלי להגביל), ההוראות בנוגע להגבלת אחריות וחבות, דין חל והכרעה במחלוקות, חלות על הצהרת פרטיות זו ("תנאי השימוש").

אם לא נאמר אחרת, פירושיהם של כל המונחים המוגדרים המשמשים בהצהרת פרטיות זו יהיו זהים לאלה שניתנו להם בתנאי השימוש.

הסכמתך

באישור הסכמתך להשתמש במערכת אורורה, אתה מסכים גם:

 • לאיסוף, אחסון, עיבוד, העברה, גילוי ושימושים אחרים בנתונים האישיים שלך, כל זאת כמתואר בהצהרת פרטיות זו;
 • להעברה של נתונים אישיים אלה אל מחוץ למדינת מגוריך וכן מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ולאזורים אחרים שחלים בהם חוקים מקיפים להגנה על מידע, למדינות אחרות ברחבי העולם, לצורך אחסון, עיבוד ושימוש על ידינו, כחלק ממתן זכות הגישה והשימוש cמערכת אורורה; וכן
 • ליצירת קובצי Cookies (קוקיות) במחשב שלך, או בכל מכשיר אחר שלך המאפשר התחברות לאינטרנט , כמתואר להלן.

מהם הנתונים האישיים שאנו אוספים?

אפשר שנאסוף נתונים אישיים מהקטגוריות הבאות:

 • כשאתה יוצר חשבון משתמש, תתבקש למסור את שמך, כתובת המגורים, מיקוד, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר ופרטי דרכון או תעודת זהות מוכרת אחרת, וכן פרטי כרטיס אשראי.
 • נתונים אישיים אודות השימוש שלך במערכות אורורה. אפשר שנתונים אלה יכללו את כתובת ה-IP שלך (העשויה להעיד על מיקומך הכללי), פרטי הדפדפן ופרטים סטנדרטיים על יומני רישום (לוגים) של שרתי אינטרנט וכן מזהי מכשירים או מזהים ייחודיים אחרים.
 • חילופי התקשרות בינינו או דברים שתכתוב אלינו במכתבים, הודעות דוא"ל, שירות צ'אט, שיחות טלפון ורשתות חברתיות.
 • מידע שתמסור לנו בפוסטים (Submissions) בפורום (Forum) או במשובים (Feedbacks), או אחרת.

קבצי Cookies ומעקב אתר

קובצי Cookie (קוקיה) היא קובץ טקסט קטן, שלעיתים קרובות כולל מזהה ייחודי בעילום שם. כשאתה מבקר באתר אינטרנט, המחשב של האתר מבקש מהמחשב שלך רשות לאחסן קובץ זה בחלק של הדיסק הקשיח שלך המיועד לקובצי Cookies. כל אתר אינטרנט יכול לשלוח קובצי Cookies משלו לדפדפן שלך, אם ההעדפות של הדפדפן שלך מאפשרות זאת, אולם, על מנת להגן על פרטיותך, הדפדפן שלך מאפשר לאתר אינטרנט לגשת רק לקובצי Cookies שהוא שלח אליך בעבר ולא לקובצי Cookies שנשלחו אליך על ידי אתרים אחרים. מרבית דפדפני האינטרנט מקבלים קובצי Cookies באופן אוטומטי, אך אם אתה מעוניין בכך, אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן על ידי קבלה, אי-קבלה או מחיקה של קובצי Cookies. בברירת ה"עזרה" בסרגל הכלים של מרבית הדפדפנים תוכל למצוא כיצד למנוע מהדפדפן שלך לקבל קובצי Cookies חדשים, כיצד לגרום לדפדפן להודיע לך כשהוא מקבל קובץ Cookie חדש, או כיצד לנטרל את קובצי ה-Cookies בכלל. אם תבחר לשנות הגדרות אלה, יתכן שתכונות ופונקציות מסוימות לא יעבדו כפי שהיו מיועדות לעבוד.

כשאתה משתמש במערכת אורורה, המערכת עושה שימוש בקובצי Cookies על מנת לבדל אותך ממשתמשים אחרים.

בנוסף, מערכת אורורה עושה שימוש ב- Google Analytics, שירות ניתוח רשת המסופק על ידי Google Inc., שעובד בעזרת קובצי Cookies. דבר זה מסייע לנו לאסוף משוב על מנת לשפר דרך-קבע את במערכת אורורה ולשרת טוב יותר את לקוחותינו. קובצי Cookies אינם מאפשרים לנו לאסוף נתונים אישיים אודותיך, וככלל איננו מאחסנים נתונים אישיים שאתה מספק לנו בקובצי ה-Cookies שלך.
בעצם הצפייה, הגישה ו/או השימוש במערכת אורורה, אתה מסכים לאחסון קובצי Cookies במחשב שלך לפי תנאי הצהרת פרטיות זו.

מהם השימושים שלנו בנתונים האישיים שלך, לאיזה צורך ולאיזה פרק זמן?

המטרות לאיסוף ועיבוד הנתונים האישיים שלך

אפשר שנשתמש בנתונים האישיים שאנו אוספים כדי:

 • לאפשר לך גישה ושימוש במערכת אורורה;
 • לשפר את מערכת אורורה;
 • להתקשר אליך במקרה שיהיה בכך צורך;
 • לאפשר ניהול חשבונות, חיוב וביקורת וגילוי ו/או מניעה של כל פעילות שיש בה תרמית;
 • להגן על הזכויות של SDIS, לקוחותיה וצדדים שלישיים אחרים;
 • לאפשר משלוח הודעות אליך בנוגע למערכת אורורה ולכל שינוי בה. תקשורת זו לא נועדה לצרכים שיווקיים ואי-אפשר לבחור לא לקבל אותה; ו/או על מנת
 • לשלוח אליך, מעת לעת, תקשורת שיווקית בנוגע למערכת אורורה.

תהיה לך זכות להצטרף למקבלי תקשורת שיווקית זו או לבחור לא לקבלה. כמו כן, בכל הודעת דוא"ל שיווקית שלנו הממוענת אליך תינתן לך אפשרות לציין שאינך מעוניין להמשיך לקבל את חומרי השיווק הישיר שלנו.

הבסיס החוקי לאיסוף ועיבוד הנתונים האישיים שלך

אנו נעבד נתונים אישיים שלך רק כאשר יש לנו בסיס חוקי לעשות זאת. בסיס חוקי זה אפשר שיהיה אחד או יותר מאלה:

 • נתת לנו את הסכמתך לעבד את הנתונים האישיים שלך (לדוגמה, כמפורט בסעיף 'הסכמתך' לעיל);
 • העיבוד נחוץ לביצוע ההסכם ביננו;
 • העיבוד נחוץ על מנת לציית לחובה חוקית שחלה עלינו;
 • העיבוד נחוץ על מנת להגן על אינטרסים חיוניים שלך או של אדם אחר; ו/או
 • העיבוד נחוץ לצורך אינטרסים לגיטימיים שלנו או של צד שלישי.

הבסיס החוקי תלוי בסיבות שבעטיין אנו מעבדים ומאחסנים את הנתונים האישיים שלך.

שמירת הנתונים האישיים שלך

לא נשמור נתונים אישיים שלך פרק זמן ארוך יותר מהנחוץ למטרה שלשמה הם מעובדים. בכדי לקבוע את תקופת השמירה הנאותה אנו שוקלים את כמות, אופי ורגישות הנתונים האישיים, את המטרות שלשמן אנו מעבדים אותם והאם באפשרותנו להשיג מטרות אלה באמצעים אחרים.

כמו כן, אנו שוקלים את התקופות עבורן אפשר שיהיה עלינו לשמור נתונים אישיים על מנת לעמוד בחובות שלנו על פי כל דין (למשל, בנוגע לתביעות) או לטפל בתלונות, שאלות ועל מנת להגן על הזכויות שלנו על פי תנאי השימוש, הצהרת פרטיות זו ו/או על פי כל דין במקרה שתוגש תביעה. 

כשלא נזדקק עוד לנתונים האישיים שלך, ננקוט אמצעים סבירים כדי למחוק או להשמיד נתונים אלה באופן מאובטח.

שיתוף הנתונים האישיים שלך

אפשר שנשתף בנתונים האישיים שלך את הצדדים השלישיים הבאים ו/או בנסיבות הבאות:

 • ספקים שלנו וגופים שהעניקו לנו רישיונות, כנדרש על מנת לאפשר גישה ושימוש במערכת אורורה;
 • ספקי שירותים שאנו נעזרים בהם על מנת לנהל את העסק שלנו, כגון ספקי שירותי ענן המארחים את מערכת אורורה במרכזי נתונים שנמצאים במקומות רבים ושונים ברחבי העולם, וספקי שירותי שיווק;
 • מנפיקי כרטיסי אשראי וספקי שירות תשלומים, המאפשרים לך לשלם לנו, וסינון למניעת תרמיות, שעשויים להיזקק למידע אודות שיטת התשלום שלך על מנת לעבד תשלומים או להבטיח את האבטחה של עסקאות התשלום שלך;
 • רשויות ממשלתיות, רשויות אכיפת חוק ורגולטורים על מנת להבטיח ציות לחובות החוקיות החלות עלינו;
 • יועצים משפטיים ויועצים מקצועיים אחרים, בתי משפט וגופי אכיפת חוק בכל המדינות שבהן אנו פועלים, על מנת לאכוף את הזכויות החוקיות שלנו בקשר להתקשרות שלנו אתך;
 • רשתות חברתיות: יתכן שתוכל לגשת לשירותים של רשתות חברתיות (שאינן קשורות בנו) באמצעות מערכת אורורה או לפני הגישה שלך למערכת אורורה. כשאתה נרשם באמצעות החשבון שלך ברשת חברתית, אנו נקבל את הנתונים האישיים שתיבחר לשתף אתנו באמצעות שירותי הרשתות החברתיות לפי הגדרות הפרטיות שלהן, על מנת ליצור התאמה אישית ולשפר את השימוש שלך במערכת אורורה. אפשר גם שנשתמש בתוספי רשתות חברתיות במערכת אורורה. כתוצאה מכך, המידע שלך ישותף עם ספק הרשת החברתית שלך, ויש אפשרות שיוצג בפרופיל שלך ברשת החברתית על מנת שאפשר יהיה לשתף אותו עם אחרים ברשת שלך. נא עיין במדיניות הפרטיות של ספקי רשתות חברתיות אלה על מנת למצוא פרטים נוספים על נוהגים אלה;
 • אם נהיה מעורבים במיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של נכסים, או בפשיטת רגל: אפשר שהנתונים האישיים שלך ימכרו או יועברו כחלק מעסקה זו. בכל העברה כזו של נתונים אישיים, אנו נבטיח את הסודיות של כל נתונים אישיים שיהיו כרוכים בעסקאות אלה ונודיע לפני שהנתונים האישיים יועברו ויוכפפו למדיניות פרטיות אחרת.

הגנה על הנתונים האישיים שלך

 • ננקוט אמצעים מנהליים וטכניים על מנת להגן על הנתונים האישיים שלך מפני אובדן, גניבה ושימוש לרעה, וכן מפני גישה לא מורשית, שינוי, גילוי או השמדה.
 • אנו מעבדים נתונים אישיים בשרתים שנמצאים במדינות שונות ברחבי העולם.
 • אנו נשתף פעולה עם רשויות הרגולציה המתאימות, לרבות הרשויות המקומיות הממונות על הגנת נתונים, על מנת לפתור כל תלונות בנוגע להעברת נתונים אישיים שאי-אפשר ליישב בין SDIS לבין אותו אדם.
 • SDIS תעשה מאמצים סבירים להגן על מידע שיוגש על ידיך בקשר למערכת אורורה, אולם אתה מאשר ומסכים בזאת שהגשת מידע זה על ידיך היא על סיכונך הבלעדי, ו-SDIS מתנערת בזאת מכל אחריות לכל גילוי, אובדן או אחריות בקשר למידע זה, בדרך כלשהי.

הזכויות להגנה על הנתונים האישיים שלך

בנסיבות מסוימות, עשויה להיות לך זכות על פי דין:

 • לבקש תיקון של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך. זכות זו מאפשרת לך לתקן כל מידע לא-מלא או לא-מדויק שאנו מחזיקים אודותיך.
 • לבקש למחוק את הנתונים האישיים שלך. זכות זו מאפשרת לך לבקש מאתנו למחוק או להסיר נתונים אישיים כשאין סיבה עניינית שנמשיך לעבד אותם.
 • לבטל את הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו לצורך שיווק ישיר על ידי מחיקת שמך מרשימת הדיוור שלנו (ראה בסעיף 'מהם השימושים בנתונים האישיים שלך, לאיזה צורך ולאיזה פרק זמן?' לפרטים נוספים).

אם ברצונך לממש איזו מזכויות אלה, תוכל להתקשר אתנו כאמור בסעיף "מידע ליצירת קשר" להלן.

נא שים לב כי בקשות גישה לנתונים, מחיקה וכיוצא באלה מטופלות באמצעות מערכת אורורה. בקשות להסרה מרשימת הדיוור שלנו אפשר לעשות על ידי הקלקה על הקישור "הסר" בכל הודעת דוא"ל שיווקית שלנו הממוענת אליך. בקשות כאלה אינן יכולות להיות מעובדות אם הן נעשות באמצעות דוא"ל, בשל כמותן והצורך לאמת את זהותך לפני שנוכל לפעול לפי בקשתך.

אינך צריך לשלם אגרה עבור הגישה לנתונים האישים שלך (או על מנת לממש כל זכויות אחרות). אולם, אנו עשויים לגבות סכום סביר עבור בקשות גישה שהן חסרות בסיס או חריגות או מכבידות בבירור. לחלופין, אפשר שבנסיבות כאלה נסרב לבקשות.

הצהרת פרטיות זו אמורה לסייע לך להבין טוב יותר כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך, מסבירה בפירוט את סוגי הנתונים האישיים שאנו אוספים, לאיזו מטרה אנו משתמשים בהם ועם מי אנו משתפים אותם. אם יש לך שאלות נוספות הצהרת פרטיות זו או על אופן טיפולנו בנתונים האישים שלך, שלא זכו להתייחסות לעיל, אנא צור עמנו קשר בהתאם לאמור בסעיף "מידע ליצירת קשר" להלן.

הצהרה לעניין ילדים

איננו אוספים ביודעין נתונים אישיים של ילדים שגילם פחות מ-18 שנים.

אם ייוודע לנו שילד שגילו פחות מ-18 שנים מסר לנו נתונים אישיים ללא אימות של הסכמה של הורה, אנו ננסה למחוק נתונים אלה מהשרתים שלנו ונביא לידי סיום את חשבון הילד בהקדם האפשרי.

אתרים חיצוניים

איננו אחראים לנוהגים הנהוגים באתרים חיצוניים המקושרים למערכת אורורה, ולא למידע או לתכנים הנכללים בהם. כשאתה משתמש בקישור על מנת לעבור ממערכת אורורה לאתרים חיצוניים, למדיניות הפרטיות שלנו שוב אין תוקף. הדפדוף והפעילות שלך באתרים חיצונים, לרבות באתרי אינטרנט המקושרים למערכת אורורה, כפופים לכללים ולמדיניות באותם אתרים.

מידע ליצירת קשר

אם יש לך שאלות או הערות על הצהרת פרטיות זו, אנא צור עמנו קשר ב-

support@auroraonline.io.

שינויים בהצהרת פרטיות זו

אנו רשאים לשנות הצהרת פרטיות זו, בכל עת ומעת לעת, ללא חבות מצדנו או חובת הודעה אליך. כל שינוי כאמור ייכנס לתקף באופן מיידי עם פרסומו בעמוד זה.

המשך השימוש שלך במערכת אורורה לאחר כניסת השינוי לתוקף, ייחשב כהסכמה שלך לכל השינויים הללו.

*           *           *

הצהרת פרטיות זו עודכנה לאחרונה ב- 7 במארס 2019.